Основана навігація по сайту

Панель навігації в статті

Правові позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та судова практика щодо реалізації права на доступ до публічної інформації

Це видання опубліковано в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу
«Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Погляди, виражені в даній публікації, відо-
бражають позицію авторів та не обов’язково відображають офіційну позицію Ради Європи та
Європейського союзу.

Експертна рада: Оксана Нестеренко, Ірина Кушнір, Валерія Лутковська.

Всі права захищено.
Видано Радою Європи
F-67075 Strasbourg Cedex
www.coe.int
© Council of Europe,

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівно-
сті, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створен-
ня зони миру, демократії, стабільності й процвітання на нашому континенті. Водночас нам
вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований
поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами та з на-
родами з-поза їх меж. Більше інформації про ЄС: http://delukr.ec.europa.eu.

Рада Європи – це міжурядова організація, до якої входить 47 держав-членів, завданням якої
є захищати права людини, плюралістичну демократію та верховенство права; сприяти усві-
домленню та оцінці європейської культурної самобутності та розмаїття європейських куль-
тур; знаходити вирішення проблем, що існують у суспільстві (ксенофобія, нетерпимість, за-
хист навколишнього середовища, клонування, СНІД, наркотики, організована злочинність і
т. ін.); допомагати стверджувати стабільність демократії у Європі через підтримку політичних,
законотворчих та конституційних реформ. Більше інформації про Офіс Ради Європи в Україні:
http://www.coe.int/en/web/kyiv.

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного
суспільства в Україні» має на меті покращити свободу, різноманітність і плюралізм медіа, а
також сприяти ефективності системи захисту персональних даних. Також – програма спря-
мована на відкритий, всебічний і сталий підхід до управління Інтернетом, що ґрунтується на
правах людини і ставить людину в центр уваги. Крім того, програма сприятиме виконанню
обов’язків і зобов’язань України перед Радою Європи, реалізації Угоди про асоціацію з ЄС і
Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України. Більше інформації про програму:
http://www.coe.int/en/web/kyiv/41.