Основана навігація по сайту

Панель навігації в статті

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Зако- ну України “Про доступ до публічної інформації”, що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року.

Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини – права на отримання інформації, зо- крема, про діяльність органів влади.

Він містить багато новацій, які раніше не використовувалися в українському законодавстві і потребують пояснень щодо їх практичного застосування. Цей Коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом “Про Комітети Верховної Ради України” наділений правом в межах своєї компетенції “надавати роз’яснення щодо за- стосування положень законів України”.

Текст Коментаря підготовлений авторитетними медіа-юристами, які входи- ли до складу робочих груп з підготовки Закону “Про доступ до публічної ін- формації” та нової редакції Закону “Про інформацію” – Романом Головенком, Дмитром Котляром, Оксаною Нестеренко і Тарасом Шевченком. При підго- товці коментаря до статей 13 та 23 допомогу надав Роман Куйбіда.

У Коментарі розкрито терміни, що вживаються в Законі, детально роз’яснено зміст його положень та наведено приклади і рекомендації щодо його застосу- вання.

У випадках, коли це необхідно, автори роз’яснюють механізм застосування норм Закону у взаємодії з іншими законами України – зокрема, з новою ре- дакцією Закону “Про інформацію”, яка ухвалювалася і набула чинності синх- ронно із Законом “Про доступ до публічної інформації”. Для розуміння Закону у світлі міжнародних стандартів у Коментарі використовувалися практика Європейського суду з прав людини, Конвенція Ради Європи про доступ до офі- ційних документів та інші документи. При підготовці Коментаря також було враховано першу адміністративну та судову практику застосування Закону після набуття ним чинності.